Detským domovom Tomanovej sa bude zaoberať ombudsmanka. Podali sme podnet

Detským domovom Tomanovej sa bude zaoberať ombudsmanka. Podali sme podnet

Je nemysliteľné, aby bola novopečená komisárka pre deti Viera Tomanová spájaná spoločnou adresou a rodinnými príslušníkmi s prostredím, kde je podozrenie, že práva detí závažným spôsobom porušované. Je tragické, že zrejme práve kvôli jej osobe štátne orgány majú k celej kauze prístup mŕtveho chrobáka. Preto podávame podnet skutočnej ombudsmanke

Vážená pani verejná ochrankyňa práv, pani Dubovcová.

Na základe nášho podozrenia, že základné práva a slobody porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy, Vám zasielame náš podnet týkajúci sa dodržiavania práv dieťaťa podľa medzinárodných dohovorov, podľa zákona 36/2005 Zákonarodinepodľa Zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Náš podnet sa týka medializovaných informácií, ktorých predmetom je dodržiavanie práv dieťaťaneštátnom detskom domove zriadenom n.o. PETO na Prokopovej ulici 43 v Bratislave.
Z dostupných zdrojov vyplýva podozrenie, že v tomto detskom domove porušované práva detíštátne orgány nekonajúnajlepšom záujme dieťaťa a tak, ako im predpisuje platná legislatíva.

Vychádzametýchto medializovaných informácií, v ktorých citované vyjadrenia ministerstva aj štatutárnej zástupkyne n.o. PETO p. Petronely Tomanovej:
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/biznis-detmi-ombudsmanka-tomanova-postarala-ksefty-dcere.html
http://www.tyzden.sk/spolocnost/29800/co-sa-odohrava-priamo-pod-strechou-viery-tomanovej/

MPSVR a Ústredie práce, sociálnych vecírodiny
Tieto štátne orgány zmysle svojich kompetencií zodpovedné za riadenie, kontrolumetodické usmernenie detských domovov. Z týchto podozrení sa predpokladať, že v zmysle svojich kompetencií nekonali tak, aby zastupovalichránili najlepší záujem dieťaťa.

(305/2005 Zákon § 6 „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa tohto zákona (ďalej len „akreditovaný subjekt“), a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa osobitného predpisu.“)


Podľa dostupných informácií sadetskom domove nachádza 6 detí do jedného roku vekuďalšie deti do 6 rokov veku, ktoré podľa Zákona 305/2005 majú byť umiestnené výhradneprofesionálnych rodinách. Tieto informácie potvrdilo novinárom MPSVR:
„Podľa našich informácií, ktoré nám potvrdili na ministerstve práce, u seba Petronela Tomanová šesť bábätiek do jedného roka a päť detí vo veku od 4 do 8 rokov. Podľa ministerstva práce sa starostlivosť o deti zabezpečuje v spomínanom rodinnom dome na Prokopovej ulici.“

Z informácií, ktoré poskytlo MPSVR mohlo byť kontrolnému orgánu zrejmé, že je pravdepodobné porušovanie zákona. Ak totiž starostlivosťvšetky deti prebieha priamobudove detského domova, je vylúčené, aby tento detský domov dodržiaval zákon a mal väčšinu detí umiestnených mimo budovy, tedaprofesionálnych rodinách.

Napriek tomu, že MPSVRUPSVR disponovali týmito informáciami, prostredníctvom hovorkyne oznámili, že nemali celý rok potrebu tieto nezrovnalosti prešetriť priamodetskom domove.
„Podľa hovorkyne ministerstva práce Jany Lukáčovej vykonali kontrolu, konkrétne obhliadku objektu, ešte pred spustením projektu, a to v marci minulého roka. Odvtedy u nich nikto z ministerstva nebol.“

Štátne orgány boli spoluzodpovedné za to, že súd zveroval neštátnemu detskému domovu výkon opatrení SPOaSDzveroval mu deti do ústavnej starostlivosti. MPSVR ani UPSVR neinformovali súdyžiadnych pochybnostiach napriek tomu, že disponovali informáciami týkajúcimi sa počtu detí, vekového rozloženia detímiesta výkonu ústavnej starostlivosti.

Upozorňujeme ďalej na nezrovnalosti týkajúce sa pridelenia akreditácie MPSVR detskému domovu. N.o. PETO dostala akreditáciu na vytvorenie detského domovaroku 2013. Už v r. 2014 podľa priorít ministerstva mal prijať tento detský domov  6 detí. Rok na to uvádza výročná správa PETO, že pri rekonštrukcii starej budovy na detský domov spadol múr. Detský domov otvorilijúni 2015.Dôležitou podmienkou akreditácie je potvrdeniezodpovedajúcich hygienických podmienkachobjekte.

( §79 ods. 1, písm. j) „ Žiadateľ o udelenie akreditácie, ktorým je fyzická osoba, musí preukázať splnenie týchto podmienok: j) potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu“).

Je nepravdepodobné, aby za bežných okolností dostal detský domov potvrdeniezodpovedajúcich hygienických podmienkach, ak v objekte prebiehala rekonštrukcia a krátko na to prišlo k asanácii budovy.

Je možné, že ďalšie podmienky akreditácie taktiež neboli už od počiatku splnené, nakoľko akreditácia vyžaduje dokladovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov.
V reportáži týždenníka .týždeň vypovedá zamestnankyňa DeD o tom, že ako profesionálny rodič je v detskom domove zamestnaná na 8 hodín denne a svoju pracovnú náplň vykonáva v objekte detského domova, odkiaľ po ôsmych hodinách odchádza bez dieťaťa do svojho domáceho prostredia. Tento popis fungovania priamo odporuje podstate povolania profesionálneho rodiča. Zodpovedá popisu a forme práce vychovávateľa detského domova.

(305/2005 § 52 ods.1, písm. a)  „(1)V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie
a) v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom;“)

Riaditeľka P. Tomanová v reportáži uvádza, že v DeD sú zamestnané dve profesionálna rodiny – ona a spomínaná zamestnankyňa. Je teda otázne, akým spôsobom zamestnávateľ, tieto osoby zamestnáva. V prípade, že v ich pracovnej zmluve stojí, že sú zamestnané ako profesionálne rodiny, musia pracovnú náplň vykonávať za vyššie uvedených podmienok a musia spĺňať kvalifikačné predpoklady pre túto činnosť.

( 305/2005 §53 ods.9: „Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.“)

Ak tieto kvalifikačné predpoklady profesionálne rodiny nespĺňajú a navyše, ak starostlivosť o deti neprebieha v bežnom domácom prostredí zamestnanca ide o porušenie zákona.

V prípade, ak v pracovnej zmluve zamestnávateľ uvádza, že tieto osoby sú zamestnané v detskom domove ako vychovávateľky, príp. na inú pracovnú pozíciu, teda nie ako profesionálne rodiny, prichádza k porušeniu zákona, nakoľko DeD má povinnosť vytvoriť podmienky tak, aby všetky deti do 6 rokov boli umiestnené v profesionálnych rodinách.

(305/2005, §100j ods. (8) Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c), alebo v prípade dieťaťa podľa § 53 ods. 4 písm. e) alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Na preukázanie potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety § 54 ods. 7 platí rovnako.)

V prípade potvrdenia týchto pochybností o fungovaní detského domova by malo prísť zo strany MPSVR k odobratiu akreditácie detskému domovu.
(305/2005 § 85  ods. 1) „Ministerstvo zruší akreditáciu, ak
a) je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami alebo spôsobom činnosti, spôsobom vykonávania opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,“)


Kapacita detského domova bola nedávno navýšená z 10 až na 16 detí na rok 2016.

Máme dôvodné obavy, že vyššie spomínané štátne orgány nebudú spôsobilé a ochotné dôsledne kontrovať a prešetrovať svoju vlastnú činnosť a nečinnosť a jej dôsledky, preto prosíme Vás o nezávislé prešetrenie tejto veci a v rámci Vašej pôsobnosti Vás prosíme o prípadné zriadenie nápravy tak, aby neboli práva detí a ich právom chránené záujmy poškodzované orgánmi verejnej správy.

Vopred srdečne ďakujeme a želáme veľa úspechov.

S úctou

Natália Blahová
Lucia Nicholsonová