Vymierame a vlastná hlúposť nás dorazí

Vymierame a vlastná hlúposť nás dorazí

Vyspelé krajiny majú závažný problém. Vymierajú. Detí sa rodí príliš málo na to, aby bolibudúcnosti zárukou ekonomického rastuaby podržali početnú starnúcu generáciu, ktorej vek dožitia stále stúpa. Tento trend bude mať v dohľadnej dobe za následok spomalenie rozvojazhoršenie sociálnej situácie vo všetkých vyspelých krajinách.

 

Stromy života vädnú

Tieto tendencie viditeľné na vekových pyramídach zvaných aj Stromy života. V grafe uvedené tri základné typy stromov života:


Zdroj: wikipedia


Prvý progresívny typ je charakteristický pre historicképrehistorické populácie alebo pre rozvojové krajiny. Detí sa rodí veľa, no ľudia umierajúporovnanívyspelým svetom oveľa skôr. Zlá hygiena, nedostupnosť zdravotnej pomoci, zlá výživa.
Stacionárny typ stromu života zobrazuje kontinuálne  nahrádzanie počtu obyvateľstva pomerne rovnomerne vo všetkých zložkách.  Detí je približne toľko ako produktívnychproduktívnych je približne toľko ako dôchodcov.
Regresívny typ zobrazuje súčasné trendy ekonomicky vyspelých krajín. tvar urnyzobrazuje vymieranie populácie. Detí sa rodí málozároveň prichádzastarnutiu populácie. Vysoký vek dožitia ľudí znamená, že je zvýšená záťaž na ich hmotné a sociálne zabezpečenie, ale na tom sa nemá kto podieľať.  Produktivita obyvateľov bude klesaťich celkový počet sa bude znižovať.

Slovenský strom komplikáciíHusákove deti

Slovenský strom života niekoľko špecifík, ktoré všetkým obyvateľovblízkej budúcnosti znepríjemnia život. Takto vyzeralroku 2012:


Zdroj: Štatistický úrad SR

Vidíme na ňom populačnú explóziu  - tzv. Husákove deti, ktorá bola spôsobená krátkodobouneudržateľnou  prorodinnou politikou. V súčasnosti je táto silná generáciaproduktívnom veku. Nasleduje ale trendy rozvinutých štátov, teda posúva prvý pôrod do vyššieho vekudrží sa pri jednom, najviac dvoch deťochzvyšuje sa tiež podiel bezdetných.  

To znamená, že v čase, keď bude táto generácia prichádzať do dôchodkového veku, bude ohromný prepadpočte produktívnych ľudí na Slovensku. Otázkou teda je, ktoako zabezpečí pre túto silnú generáciu dôstojnú starobu, ak vieme, že vek dožitia sa zvyšuje

Rozvojový štát uprostred krajiny

Ďalším veľkým problémom, ktorý prileje olej do ohňa neistej budúcnosti našej krajiny je to, že s plným vedomím si  v srdci Európy držíme rozvojové mikrokrajiny s vlastnými zákonitosťami, iným vývinom, iným hodnotovým nastavením. V týchto krajinách nie je problémpôrodnosťou. Práve naopak. Ich strom života v porovnaníostatným Slovenskom vyzerá takto:

Zdroj: Šprocha B., 2014, Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja

Áno, segregované osady vo vnútri Slovenska majú úplne inú populačnú krivku ako zvyšok krajiny. Je to jasne vidieť na progresívnom type stromu života. Detí sa rodí veľa, vek dožitia je nízky. Akorozvojových krajinách. Tu však idezmes tradíciísebazáchovného mechanizmu komunity, keďže početná rodina prinášala v tradičnej rómskej spoločnosti ekonomické výhody, prestíž, napĺňala ochrannú funkciu a umožňovala vytvárať  silné spojenectvá.
Podľa štatistík nevzdelanosťtýchto komunitách priamy vplyv na skoré rodičovstvo.  V skupine nevzdelaných žienlen jedna tretina bola vo veku 20 rokov bezdetná. A 37% z týchto dvadsaťročných žien malo dokonca viac ako jedno dieťa. Naproti tomu až 60% vzdelaných Rómiek  bolo vo veku 20 rokov bezdetných.  Tieto ženy zväčša nežilisegregovaných osadáchboli ekonomicky aktívne.

toho vyplýva, že segregácia, chudoba a nedostatočné vzdelanie majú významný vplyv na populačné správanie rómskych žien. Pri nezmenenom stave bude prognóza na rok 2030 v porovnaníostatnou populáciou Slovenska vyzerať takto:


Zdroj: Šprocha B., 2014, Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja

Rómska populácia bude stabilizovať rastúci trend a svojou pôrodnosťou bude naďalej významne prevyšovať trendy majoritného obyvateľstva.  Mohli by sme povedaťchvalabohu, aspoň malá zábezpeka toho, že Slovensko nevymrie.

Nie, nevymrie, ale o tridsať rokov sa bude zmietaťnebezpečnej kríze, kedy nebude mať zdroje na pokrytie potrieb starnúcich obyvateľovnevzdelaní ľudia budú mať ešte menej nádeje na slušní život ako dnesPredpokladám, že nastane vývojový regres celej spoločnosti. Kamklesnemeako to bude vyzerať to je zatiaľ otázkou. Ale isté je, že akpopulácii segregovaných osád bude naďalej panovať biedanevzdelanosť, bude to ďalšou ranou už i tak zdevastovanej prosperity.

Morálna biedaskutočná bieda

Bieda je situácia, ktorá nedovoľuje jednotlivcovi, domácnosti alebo celej sociálnej vrstve uspokojovať svoje základné ľudské potreby. Pojem bieda používame na označenie extrémnych foriem chudoby. A keďže budú mať títo ľudia problémnapĺňaním základných životných potrieb, tak zo začarovaného kruhu izolácie sa von nedostanú. Potrebujú pomoc.

Ak je pre niekoho slabou motiváciou pomôcť ľuďomnúdzi, mal by myslieť aspoň na to, že tým pomáha aj sebe. Politické  špičky tento hroziaci problém nevnímajú. Vraj Rómoviaosadách žijú zo dňa na deň. No politici robia presne to isté. Radšej sa nedívajú do budúcnosti, aby tam náhodou neuvideli niečo nepríjemné. Prešustrovali milióny na triviálnosti, akými napr. zvyšovanie počítačovej gramotnostiosadách, alebo lekcie písania motivačných listov zamestnávateľovi. Toľko hlúpostí a za obrovské peniaze!

Pri každej osadedávno mohlo stáť komunitné centrum, kde sa mohlislušnom prostredí hraťvzdelávať deti, kde by pripravovali predškolákovučili ich slovensky, kde by tieklakohútiku voda a v zime by tam bolo teplopokoj na učenie.
To všetkomohlomalo byť. Ťahať ľudívzdelaniu, aby sa vymanilibiedyizolácie. Lebo len vzdelanie otvára dvere do širšej spoločnosti.
 

Zachráni nás populačná explózia alebo rozumná politika

roku 2011 to už vyzeralo nádejne. Ministerstvo práce na čeleJozefom MihálomLuciou Nicholsonovou pripravilo Národný projekt komunitných centier. Zmyslom centier je prispieť k vzdelávaniu detí a k ich lepšej pripravenosti na vstup do školy (napr. predškolské kluby pre deti, kluby pre matky s deťmi), mladým ľuďom by mali ponúkať vhodné aktivity na trávenie voľného času (krúžky, tréningy, prednášky), rodinám by mali priblížiť zdravotnú starostlivosť a poskytovať sociálne poradenstvo, nezamestnaným pomoc pri hľadaní práce. Na projekt bola vyčlenená slušná suma - 20 miliónov eur z ESF.

Minister  Richter ale doteraz neurobil vôbec nič, pričom je MPSVR viazané projekt zrealizovať. V rámci tohto projektu nevzniklo zatiaľ žiadne komunitné centrumnie dokonca vytýčenépripravené ani lokality pre ich vznik. nás napomína, že nehospodárnekorupčne zaobchádzameeurofondami, že nie sme schopní ich vyčerpať.
No nie je to absurdnosť? Pre vlastnú neschopnosť prichádzamemilióny, ktoré by mohli byť pre nás všetkých do budúcna prospešné, ak by boli využité rozumne.
 Koľkotýchto dvadsiatich miliónov sa ale opäť minie účinkom?

, ktorí ste dnes ráno išli do práce, môžete sa zatiaľ pripravovať na to, že z dôstojnej staroby nebudete mať nič. Pretože vymierameproblémy neriešime. Politika na populačnú krivku významný vplyv. Preto politik by mal byť človekplánmi a víziou. U nás však máme väčšinu takých, ktorí prišli do politiky ako na klondajk, alebo sa za slušný honorár skrývajú pred reálnym životom, lebo vedia, že by v ňom neobstáli
Preto ak náhodou naozaj vymrieme, história si povie - tak im treba!

 

Ďakujem za podporu na  vybrali.sme