Zmluvy za milióny a adoptované deti v Taliansku

Zmluvy za milióny a adoptované deti v Taliansku

Volal mi bývalý kolega z parlamentu:
- Počuj, navštívil ma jeden Talian, ktorý spolupracoval so slovenskou televíziou na nejakej reportáži o adopciách. Povedal mi, že ti s ním mám vybaviť stretnutie. Mohla by si? Je to urgent.
Je len jediný Talian, ktorý spolupracoval na výrobe reportáže o adopciách a ten sa nás z obrazovky za pomoci RTVS a Tomanovej snažil presvedčiť o tom, že lepšie ako v takomto poriadku to ani nemôže byť
- Vieš, on by ťa rád presvedčil o tom, aby si do toho nevŕtala. Povedal, že potrebuje naopak, aby tie talianske adopcie neboli zastavené. A že ty to môžeš ovplyvniť. Preto ťa potrebuje. A že on ťa vie presvedčiť. Ja sa do témy nerozumiem, ale mňa teda presvedčil.
- Čím?

- Podľa toho, čo tvrdí, je dosť naliehavé, aby to zastavenie adopcií bolo hneď zrušené. Lebo vraj na vycestovanie pripravené ďalšie tri deti. A tie tuaj tak nikto nechce. Všetko to cigánčatá. Nemajú tu žiadnych príbuzných. Jedno dievčatko je po operácii a dokonca mu vyberali jednu obličku, takže žije iba s jednou. Také by tu aj tak nikto nechcel. Veľa mi toho porozprával. Povedal, že keby ste sa spolu stretli, určite by si všetko pochopila. Stretni sa s ním, veď za to nič nedáš

- Taliansky novinár informácie zo zdravotnej a sociálnej dokumentácie slovenských detí? Do tých zložiek sa dostane len zopár kompetentných. Nepríde ti to zvláštne? Alebonezákonné? Ani to ti nepríde divné, prečo práve on potrebuje, aby tie stratené karty detí neboli preverované? A prečo nejde rozprávať s ministrom ale so mnou, keď mu na tom tak záleží? A cez poslanca si vybavuje so mnou stretnutie? Vieš, čie záujmy vôbec obhajuje? Vieš, pre koho pracuje?

Pochybnosti o adopciách potvrdené

Na začiatku bol môj záujemadoptované deti, o ktorých som mala informácie, že odišli za hranice za zmätočných okolnostíbez ohľadu na ich práva. Medzi nimi boli dievčatáJulkaJojka, ktoré žijú na Sicíliiktoré mohli byť podľa týchto informácií tehotnévo svojich trinástich rokoch.
Výzvou som iniciovala poslanecký prieskum, počas ktorého sa zistilo, že jednotlivé prípady konkrétnych detí vykazujú pochybenia, zanedbania a že nebolo konanéohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

Následný audit ministra práce zistil, že neexistuje 158 postadopčných správdeťoch, ktoré odišli za hranicektoré podľa medzinárodného dohovoru Slovensko monitorovať až do ich dospelosti. Stratené správy sa týkali výhradne detí umiestnených do Talianska. Adopcie do Talianska boli preto zastavené do času, kým talianska strana nedodá všetku dokumentáciu. Prednedávnom bola doručená aj posledná správa. Centrum však nemá možnosť overiť si pravosťpravdivosť týchto správ. Napriek tomu bol proces adopcií do Talianska obnovený.

Do talianska išla polovica slovenských detí

A pridávajú sa ďalšie nové skutočnosti, ktoré prehlbujú naše podozrenia
Slovensko maloTalianskomoblasti adopcií nadštandardné vzťahy. Je to zjavné ajtoho, že počet detí umiestnených do Talianska mnohonásobne prevyšuje počet detí umiestnenýchiných krajinách. Názorne je to vidieť na grafe. Zo 443 detízahraničí je viac ako polovica práveTaliansku. Pritom dohovormedzištátnych osvojeniach podpísalo viac ako 80 zmluvných štátov.

talianske_adopcie.bmp

Zaujímali ma dôvody
Preto som sa opýtala MPSVR, či sa podieľali talianske adopčné agentúry aj na iných formách spolupráce so slovenskou stranou.
Odpoveďou ministerstva bolo, že talianska adopčná agentúra A.R.A.I. Piemont financovala na Slovensku niekoľko projektov, ktoré realizovalaspolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, so Združením miestobcí Slovenska a s Vysokou školou sv. Alžbety.

Zmluvy za milióny

SNSĽP sprístupnilo dve zmluvy. V prvej chýba rozpočet projektu, teda nevieme, aká bola konečná suma. Vieme však, že vopred bolo zo strany ARAI vyplatených na Slovensko 60.000€. Takže týchto 60 tisíc môžeme považovať za minimálnu vyplatenú sumu. Realizované boli tri trojdňové semináretýždňový pobyt pre 10 ľudíTaliansku.  Z čiastky 1.807.000 slovenských korún je vyfakturovaných len cirka 900.000 korún. Polovica.

Druhý projekt bol v hodnote 120.000€ čiže 3,6 milióna korún. Projekty prebiehali v čase, kedy sme menili slovenské koruny na eurá. V tejto sume 4 stretnutia za okrúhlym stolom, dva seminárejeden pobytTaliansku. V sprístupnenej dokumentácii je vyúčtovaných iba 23.308 €. V účtoch nám chýba 97.000€, teda takmer tri milióny slovenských korún, o ktorých nevieme, na aký účel boli vynaložené.
tejto zmluve však výslovne prisľubuje ARAI odmenu každému členovi pracovnej skupiny, ktorú tvorili pracovníci ministerstva, ústredia, SNSĽP.

veduci_projektu.jpg

Informácieprojektoch som žiadala aj od ZMOS. Podpredseda ZMOS - pán Muška, mi daldispozícii iba publikáciu, ktorú vydalispolupráciagentúrou ARAI. Odmietol však podľa zákonaslobodnom prístupe k informáciám poskytnúť zmluvyfakturácie s ARAI. Tvrdil, že zákon je pre nich formou šikany a on odmieta na otázky odpovedať. Tvrdí, že ZMOS nie je povinnou osobou, napriek definícii zo zákonaak mám odvahu, mám saním ísť súdiť
Odvahu mám, ale s pánom Muškom ani so ZMOS sa súdiť nepotrebujem. Mám pred sebou publikáciu, ktorá zanedbateľnú informačnú hodnotu. Ako vidíte, text je vzdušnýzo strany A4 je použitá tretina.

ZMOS_kniha.jpg

Samozrejme, dôležitejší je obsah. Myslím, že ktorákoľvek bakalárska práca študenta sociálnej práce by tejto publikácii mohla úspešne konkurovať
Úvodom sa napríklad dozvedáme novú informáciu, že adoptovať dieťa si môže len manželský pár, ktorý je zosobášený najmenej tri roky a nesmie žiť oddelene. Čo by na to asi tak povedal Zákon 305/2005 Z.z.?
Polovicu publikácie tvorí hrubá citácia zákonov, pod ktorú sa hrdo podpísala bývalá riaditeľka Centra - pani Mátejová.

Som presvedčená o tom, že táto publikácia pre jej nízku informačnúodbornú hodnotu nebolanebude nikým použitá. Napriek tomu vyšla v náklade 1000 kusov
Pán Muška však nezabudol spomenúť na svoj zážitok, keď si bol pozrieť Turínske plátno. Samozrejmevečer po prednáške.
Od vysokej školy sv. Alžbety som odpoveď na otázky týkajúce sa kooperácieagentúrou ARAI vôbec nedostala.

Zhovievavé prostredie - zhovievaví pracovníci

Napriek tomu je z dostupnej dokumentácie zrejmé, že istí členovia pracovnej skupiny platení talianskou adopčnou agentúrou ARAI,  pôsobili niektorí zároveň ako členovia komisie, ktorá fungovala ako poradný orgán Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Táto komisiajej členovia mali priamu rozhodovaciu kompetenciu nad tým, ktoré deti, kamakým spôsobom budú adoptované
Zároveň pôsobili ako štátni zamestnanci Ministerstva práce a Ústredia práceich náplň práce bola totožnátým, za čo dostávali odmenurámci projektu.

Takto  zrejme vzniklo „zhovievavé prostredie" medzi slovenskoutalianskou stranouTieto nadštandardné vzťahy by mohli spôsobiť nadštandardné tolerovanie vzájomných pochybení. Napríklad to, že nikto netrval na pravidelných informáciách o deťoch, alebo to, že nikomu nechýbali správy o 158 deťoch

Ak toto nie je v rozpore so žiadnym existujúcim zákonom, je to prinajmenšomrozporeetikou. A ak idedeti, etika je najdôležitejšia veličinaPretože ak zabudneme na ňu, zabudneme na najlepší záujem detí.
Preto mám dôvodné obavy, že záujem adoptovaných detí mohol byťdruhoradý.

Nikto nežiadal postadopčné správy, súrodenci boli oddeľovaní, podozrenia neboli preverované
Ak si tieto informácie dáme do súvisuvyhlásením talianskeho ministra Maroniho, ktorí tvrdí, že detiiných štátov taliansku obchodované na orgány, je produktom takejto úvahy obrovský strach o to, či všetky slovenské deti naozajporiadku.

Adopcie musia byť transparentné

So zisteniami som oboznámila poslankyňu Luciu Nicholsonovú (SaS) a potvrdila, že bude cez Výbor národnej rady pre ľudské práva okamžite iniciovať poslanecký prieskum. Správy o slovenských deťoch boli roky stratené a náhle vznikli za dva mesiace. Všetkých 158. V akom stave, sa im dôverovať?

Vyzvali sme ministra Richtera, aby všetkými dostupnými spôsobmi zabezpečil fyzickú kontrolu týchto detí, o ktorých sme roky nič nevedeli.  V tomto prípadesprávy nestačia a vzájomná dôvera je narušená. Nie je možné, aby sme v 21. storočí uprostred civilizovanej Európy a v rámci Európskej únie, napriek smerniciam a zákonom strácali prehľad o deťoch.

Vyzvali sme ministra na neodkladnú úpravu legislatívy, ktorá do budúcnosti zamedzí takýmto pochybnostiam a bude precizovať výkon všetkých opatrení a to tak, že proces adopcií bude čistý a transparentný a nebude dovoľovať úradníkom svojvoľný výklad zákona.

Podávame trestné oznámenie na špeciálnu prokuratúru. tu zmluvy, ku ktorým chýbajú faktúry. tu zmluvy, ktoré odmietajú inštitúcie sprístupniť. tu podozrenia, ktoré môžu dokázať alebo vyvrátiť len orgány činné v trestnom konaní.

Deti najdrahšou obchodnou komoditou. No nám musia byť najdrahšie pre to, lebo každé jedno dieťa znamená jeden život. A život opustených detí riadi štát. Preto vo všetkom čo robí, musí mať na zreteli v prvom a najdôležitejšom rade dobro dieťaťa.

Boli to adopcie alebo obchod?